Wesela pod Warszawą - Sale weselne
Tel./fax (22) 720 25 55
Tel. (22) 797 43 00
Kom. 501 121 630

E-mail: groman@oit.pl

GPS:
N = 52* 06' 37"
E = 20* 53' 16"

  P R Z Y K Ł A D O W A    U M O W A

Załącznik nr 1

Umowa wstępna – zlecenie

W dniu …………. w Sękocinie Starym pomiędzy ................................................ …………………..zamieszkałym w ………………………………………….......
tel. ……………………………………………….. zwanym dalej Zleceniodawcą a Restauracją Krzysztofa Pytka mieszczącą się w Sękocinie Starym na Al. Krakowskiej 76, 05 – 090 Raszyn, tel. (0-22) 720.25.55 zwanym dalej Zleceniobiorcą zawarto umowę treści następującej:

§ 1
Zleceniobiorca zobowiązuje się do zorganizowania przyjęcia weselnego w dniu ………………….. dla ok. ……………….. osób.
§ 2
Cena za usługę wynosi  …………… zł od osoby ( słownie:…………………………………………………………………………)
według kalkulacji na dzień podpisywania umowy i może zostać podniesiona o wskaźnik wzrostu cen określony przez GUS.
§ 3
Dzieci do lat 8 oraz członkowie zespołu muzycznego i fotograf są objęci zniżką w wysokości 50% stawki za osobę.
§ 4
Szczegółowa umowa i jadłospis dotyczący przyjęcia weselnego zostanie ustalony do dnia …………………………..
§ 5
Muzykę organizuje Zamawiający i on odpowiedzialny jest za dopełnienie wszelkich wymagań formalno-prawnych z tym związanych. Wykonawca zapewni członkom Zespołu Muzycznego zatrudnionego przez Zamawiającego możliwość podłączenia niezbędnych instrumentów i urządzeń nagłaśniających.
§ 6
W dniu …………….. zleceniobiorca otrzymał zadatek w wysokości………… zł ( słownie: ………………………………………………………………………..)
§ 7
Pozostałe płatności za ustaloną usługę będą uregulowane do dnia ………………
§ 8
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.
§ 9
W sprawach spornych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 10

Inne postanowienia umowy:
1.  Załącznikiem do umowy jest „Menu Weselne”

2.

3.

Zleceniodawca                                                                                                                                                      Zleceniobiorca           
Hotel Groman Sękocin Stary,  Al. Krakowska 76,  05 - 090 Raszyn,  Tel. (22) 797 43 00,  Tel. (22) 720 25 55,  Kom. 501 121 630